Contact

Molenkamp 46

3732 EV, De Bilt

Utrecht

info@bellaenbeaubeauty.nl

0630898101

Afspraak maken

Reactie plaatsen

Reacties

Randy
2 jaar geleden

Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site bellaenbeaubeauty.nl. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to.
As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors?

TalkWithLead is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: http://www.talkwithcustomer.com

When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial.

Thanks and Best Regards,
Randy

If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=bellaenbeaubeauty.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN BELLA & BEAU BEAUTY

 

1. Algemeen: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bella & Beau Beauty en een cliënt waarop Bella & Beau Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Bella & Beau Beauty: Bella & Beau Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bella & Beau Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken: De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bella & Beau Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bella & Beau Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien cliënt korter dan vijftien minuten te laat op afspraak verschijnt, wordt de extra tijd door Bella & Beau Beauty in rekening gebracht. Indien cliënt langer dan vijftien minuten te laat of helemaal niet op afspraak verschijnt, kan Bella & Beau Beauty besluiten de afspraak in zijn geheel te verplaatsen. Tevens mag Bella & Beau Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 

4. Betaling: Bella & Beau Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy: De cliënt voorziet Bella & Beau Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Bella & Beau Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Bella & Beau Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bella & Beau Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding: De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid: Bella & Beau Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bella & Beau Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Beschadiging & diefstal:Bella & Beau Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bella & Beau Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten: Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bella & Beau Beauty. Bella & Beau Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bella & Beau Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bella & Beau Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

10. Behoorlijk gedrag: De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bella & Beau Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

11. Recht: Op elke overeenkomst tussen Bella & Beau Beauty en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

12. Vragen en feedback: Bella & Beau Beauty controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet.
Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 

Bella & Beau Beauty

Molenkamp 46 

3732 EV, De Bilt

06-30898101

info@bellaenbeaubeauty.nl