Contact

Molenkamp 46

3732 EV, De Bilt

Utrecht

info@bellaenbeaubeauty.nl

0630898101

Afspraak maken

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

ALGEMENE VOORWAARDEN BELLA & BEAU BEAUTY

 

1. Algemeen: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bella & Beau Beauty en een cliënt waarop Bella & Beau Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Bella & Beau Beauty: Bella & Beau Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bella & Beau Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken: De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bella & Beau Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bella & Beau Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien cliënt korter dan vijftien minuten te laat op afspraak verschijnt, wordt de extra tijd door Bella & Beau Beauty in rekening gebracht. Indien cliënt langer dan vijftien minuten te laat of helemaal niet op afspraak verschijnt, kan Bella & Beau Beauty besluiten de afspraak in zijn geheel te verplaatsen. Tevens mag Bella & Beau Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 

4. Betaling: Bella & Beau Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy: De cliënt voorziet Bella & Beau Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Bella & Beau Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Bella & Beau Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bella & Beau Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding: De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid: Bella & Beau Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bella & Beau Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Beschadiging & diefstal:Bella & Beau Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bella & Beau Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten: Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bella & Beau Beauty. Bella & Beau Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bella & Beau Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bella & Beau Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

10. Behoorlijk gedrag: De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bella & Beau Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

11. Recht: Op elke overeenkomst tussen Bella & Beau Beauty en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

12. Vragen en feedback: Bella & Beau Beauty controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet.
Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 

Bella & Beau Beauty

Molenkamp 46 

3732 EV, De Bilt

06-30898101

info@bellaenbeaubeauty.nl